OL美腿丝袜AV番号

OL美腿丝袜AV番号

《内经》曰∶血气者,人之神也。此论与《内经》“二阳之病发心脾”、“过思则伤脾”之旨暗合。

故脉之浮数者,有阳伤于内,自越于外者,以酸温敛阳;有阴盛于内,格阳于外者,以辛温消阴。故前人治法,总兼散风之意,不为无见。

 其所以异同之故,尚未揭出。如此久久,豁然贯通,自能臻于万珠一贯之妙。

但使药源的相主对,虽剧但服,不过再三服,渐渐自知,惟非其主对者,本勿服也。(此论血脉,心包邪有浅深,证有微甚也。

 故小儿伤食寒热,病愈后,多有吐血数口,及下血一二次者,此也。以其脏体瘀败,真气不荣,故脉开散而不聚也。

用辛补之,酸泻之;心欲软,急食咸以软之,用咸补之,甘泻之,脾欲缓,急食甘以缓之,用苦泻之,甘补之;肺欲收,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之;肾欲坚,急食苦以坚之,用苦补之,咸泻之。 丹溪大补阴丸之制,为阴虚内热设也;二者岂可差互乎?重以填精补血治阳虚,必致阳愈郁滞,而不可复振;重以健脾益气治阴虚,必致阴愈消灼,而不可复回。

Leave a Reply